Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήμα Κτηνιατρικής

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τους/τις τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος Κτηνιατρικής για το ακαδημαϊκός έτος  2020-2021 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ενημέρωση – παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω MS-Τeams  με κωδικό μαθήματος ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙA : xggpinn