Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας που βρίσκονται από 3ο έτος σπουδών έως και τους/τις φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων ετών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η ενημέρωση θα γίνει ηλεκτρονικά_ έχει δημιουργηθεί ομάδα στο MS Teams για το σκοπό αυτό με όνομα «Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» και με κωδικό (MS Teams) σύνδεσης: pi2vxcp

afisa_tbb_2021