Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος που βρίσκονται από 3ο έτος σπουδών έως και τους/τις φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων ετών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η ενημέρωση θα γίνει ηλεκτρονικά/διαδικτυακά μέσω MsTeams.

Το link με το οποίο θα συνδεθείτε είναι: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af8c9327f151542d5b65960cc407c1fe9%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f5d3838-50e2-4235-bb31-488d100432b8&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

ICHTHYOLOGY