Ενημέρωση Ενδιαφέροντος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Πρακτική Άσκηση  είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος.

Η ανακοίνωση  αφορά τους φοιτητές που φοιτούν στο 6ο εξάμηνο και πάνω, και όχι σε όσους έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω MS-Τeams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a75c1ef6755094a4db0e04b0ac61762e4%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6126ce9-e878-4f90-883e-e45cf56eca88&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

afisa_tmxppa_2021