Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.  Η ενημέρωση απευθύνεται κυρίως στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος που βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η ενημέρωση θα γίνει ηλεκτρονικά_ Έχει δημιουργηθεί ομάδα στο MS Teams για το σκοπό αυτό (κωδικός σύνδεσης:   kvhulb8) με όνομα: «Ημερίδα Ενημέρωσης Τριτοετών Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση». 

afissa_2022_fit