Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων ΤΙΑΚΑ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τήτριες,

Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων  (με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης σας μπορείτε να τον δείτε στο μήνυμα που λάβατε στο πανεπιστημιακό σας email όταν υποβάλατε ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα με τους επιτυχόντες, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr, η αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.ha@uth.gr και η υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα θα οριστούν με την Ανακοίνωση των Οριστικών Αποτελεσμάτων, μετά το πέρας των 5 εργάσιμων ημερών.

Τέλος, οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν στις οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος όπως αυτές είχαν δοθεί στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την καταταξη σας επικοινωνείτε αποκλειστικά με την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και τον επιστημονικά υπεύθυνο του τμήματος.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΤIAKA 2021-2022