ΤΓΦΠΑΠ – Παράταση προθεσμίας για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, Εγγραφές/δικαιολογητικά και Καρτέλες Π.Α.

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει (κυρίως στην εύρεση Φορέα Υποδοχής), ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την «Αίτηση Εγγραφής»/αποστολή δικαιολογητικών η 23η Μαΐου 2022 και για την «Καρτέλα Πρακτικής» η 30η Μαΐου 2022 (υποβολή στο pa.uth.gr και για τις δύο φόρμες). Να υπενθυμίσουμε ότι η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα είναι δίμηνη και αφορά στο διάστημα (για την αμειβόμενη από το ΕΣΠΑ Π.Α.) 1 Ιουλίου με 31 Αυγούστου 2022.

Μετά την υποβολή της «Καρτέλας Πρακτικής» σας και τις αντιστοιχίσεις (από το Γραφείο Πρακτικής), μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, οι φοιτητές θα λάβουν στα e-mail που έχουν δηλώσει στις φόρμες την ειδική σύμβαση για την Πρακτική τους Άσκηση μαζί με σχετικές οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συχνά τα email τους καθώς και τις ανακοινώσεις στη σελίδα του Γραφείου μας για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αλλαγή που ενδέχεται να προκύψει. Οπότε, αφού υποβάλετε την Καρτέλα Πρακτικής σας, δίνετε χρόνο στη διαδικασία και περιμένετε τις Συμβάσεις σας.

Καλή συνέχεια.