ΤΟΕ – Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων για τον δεύτερο κύκλο θέσεων Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τήτριες,

Στο ακόλουθο κείμενο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων του δεύτερου κύκλου των υποψηφίων για τις επιπλέον θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.
Ο πίνακας παρουσιάζει με φθίνουσα σειρά και με αριθμό φοιτητικού μητρώου (τα 3 πρώτα νούμερα καλυμμένα) τα αποτελέσματα των υποψηφίων.

A/A Αριθμός Φοιτητικού Μητρώου Ειδική κατηγορία
1. ***9086
2. ***9023
3. ***7246
4. ***8250
5. ***9286 ΕΚΟ/ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
6. ***9055
7. ***9167

*Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5)εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις ιστοσελίδες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι ενστάσεις γίνονται μόνο επί της σειράς κατάταξης και όχι επί της διαδικασίας και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Με το πέρας του διαστήματος ενστάσεων και εφόσον δε δηλωθεί κάποια ένσταση που να τροποποιεί τη σειρά/επιλογή των αιτούντων, τα αποτελέσματα του Πίνακα 1 ανάγονται σε οριστικά.

Οι φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στην λίστα με τους επιτυχόντες, έπειτα από τα οριστικά αποτελέσματα που θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος, οφείλουν να ολοκληρώσουν τα Στάδια 4,5 και 7 μέχρι Δευτέρα 30 Μαΐου (24.00)*

Στάδιο 4: Ηλεκτρονική «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr

Στάδιο 5 : Αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.econ@uth.gr

Στάδιο 7: Υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ για πρακτική Ιούλιο –Αύγουστο, ή Αύγουστο –Σεπτέμβριο.
Για όσους/ες επιθυμούν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα (Στάδιο 7) , ορίζεται η Δευτέρα 27 Ιουνίου (24.00).