ΤΜΜ – Παράταση προθεσμίας για τη δίμηνη πρακτική του Ιουλίου -Αυγούστου

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τήτριες,
Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης » στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον Άτλα, έως και την  Δευτέρα  30 Μαΐου 2022 (24.00).
και για όσους/ες επιθυμούν Σεπτέμβριο- Οκτώβριο καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, παραμένει η ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ (24.00).