ΤΜΧΠΠΑ – Παράταση Προθεσμιών

Εκτάκτως δίνεται παράταση για όσους/ές επιθυμούν να εκπονήσουν την πρακτική του Αύγουστο -Σεπτέμβριο
( 1/8/2022-30/9/2022) στην υποβολή  της «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης » στο pa.uth.gr με κωδικό θέσης από τον Άτλα, έως και την  Παρασκευή  24 Ιουνίου (24.00).