Ε.110-1Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Ε.110-1Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Λάρισα, 15/11/2022

Ανακοινώνεται η προκήρυξη 30 (ΤΡΙΑΝΤΑ) επιδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5183901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την περίοδο με έναρξη πρακτικής άσκησης 19/12/2022- 18/06/2022 .

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε φάκελο ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γαιόπολις, Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, 41500 Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων,

υπόψη κ.Μπαλάφα (στον φάκελο αλληλογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και ένα τηλέφωνο άμεσης Επικοινωνίας)

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

α. Αίτηση σε πρωτότυπη μορφή (Επισυνάπτεται έντυπο Ε.110-2Α – Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή)

β. Βεβαίωση Πρακτικής ΕΣΠΑ σε πρωτότυπη μορφή (εκδίδεται από το Μητρώο Σπουδαστών-Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών- τηλ. 2410684274)

γ. Εκκαθαριστικό Εφορίας (οικογενειακό -δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)

δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται από τα ΚΕΠ ) (δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)

ε. Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)

στ. Για την περίπτωση ασθένειας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου (δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)

ζ. Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα (Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα)

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός φακέλου και να έχουν παραληφθεί ταχυδρομικά μέχρι τη Δευτέρα 28/11/2022.

Για την επιλογή θα υπάρξει αξιολόγηση. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Λάρισας (ΕΛΚΕ, Κεντρικό κτίριο Διοίκησης, τηλ. 2410684725).

O Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α Προγράμματος Σπουδών Δρ,

Ανδρέας Φώσκολο