Ε.110-1Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)

Ε.110-1Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ)

Λάρισα, 21/11/2022

Ανακοινώνεται η προκήρυξη 10 (δέκα) επιδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023” του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την περίοδο από 02/01/2023 έως 01/07/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μέχρι 2/12/2022.
Η αίτηση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο ταχυδρομικά, κατά προτίμηση με courier,
ή αυτοπροσώπως στην εξής διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)
Περιφερειακή οδός Λάρισας-Τρικάλων 41500 Λάρισα
Γραμματεία Π.Σ. Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
(Έναρξη πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας. )
(στον φάκελο αλληλογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και ένα τηλέφωνο άμεσης Επικοινωνίας)
Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
α. Αίτηση
β. Βεβαίωση Πρακτικής ΕΣΠΑ από το Μητρώο
γ. Εκκαθαριστικό Εφορίας
δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
ε. Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής
στ. Για την περίπτωση ασθένειας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου
ζ. Βεβαίωση Αποδοχής Εργοδότη
η. Υπεύθυνη Δήλωση
https://eclass.uth.gr/modules/document/index.php?course=SE_EY_U148&openDir=/5d97843dPJ8P/6163fd71RgTx
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός φακέλου και να έχουν παραληφθεί ταχυδρομικά μέχρι την
2η Δεκεμβρίου 2022. Παρακαλώ να επιβεβαιωθεί η παραλαβή τους με τηλεφωνική επικοινωνία με την κο Μαργαρό Αντώνιο (2410684455).
Επίσης όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει επιπλέον να αποσταλούν σκαναρισμένα μέχρι την 2η Δεκεμβρίου 2022 στο email: efthimioud@uth.gr
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα αφορά στην συμμετοχή σε φορείς του Ιδιωτικού Τομέα. Για την επιλογή θα υπάρξει αξιολόγηση.
Η Επιστημονική Υπεύθυνη Π.Α του Προγράμματος Σπουδών
Ευθυμίου Κωνσταντινιά