Ε.110-1Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε.110-1α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Καρδίτσα, 28/11/2022

Ανακοινώνεται η προκήρυξη 20 (ΕΙΚΟΣΙ) επιδοτούμενων  θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του προγράμματος  «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5183901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την περίοδο με έναρξη πρακτικής άσκησης  16/01/2023 και διάρκεια έως 15/07/2023 .

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε φάκελο ταχυδρομικά στην εξής  διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΡΜΑ Ν. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

(στον φάκελο αλληλογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και ένα τηλέφωνο άμεσης Επικοινωνίας)

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

α. Αίτηση σε πρωτότυπη μορφή (Επισυνάπτεται έντυπο Ε.110-2Α – Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή)

β. Βεβαίωση Πρακτικής ΕΣΠΑ σε πρωτότυπη μορφή (εκδίδεται από το Μητρώο Σπουδαστών-Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών- τηλ. 24410 64780)

γ. Εκκαθαριστικό Εφορίας (οικογενειακό -δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)

δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται από τα ΚΕΠ ) (δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)

ε. Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)

στ. Για την περίπτωση ασθένειας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου  (δυνατότητα και για απλό φωτοαντίγραφο)

ζ. Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα πρωτότυπη, με υπογραφή και σφραγίδα (Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα)

η. υπεύθυνη δήλωση για καθεστώς εργασίας κλπ

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός φακέλου και να έχουν παραληφθεί ταχυδρομικά μέχρι τη Παρασκευή 14/12/2022.

Για την επιλογή θα υπάρξει αξιολόγηση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Λάρισας (ΕΛΚΕ, Κεντρικό κτίριο Διοίκησης, τηλ. 2410684725).

 

O Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α Προγράμματος Σπουδών

 

Ιωάννης Γιοβανούδης