Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας για Πρακτική Άσκηση

Την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου και ώρα 12.30, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ).

Η παρουσίαση αφορά το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Για την παρακολούθηση και συμμετοχή σας στην ενημέρωση παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac01bd5069ca44b27a76801d0a11f2746%40thread.tacv2/1676540408792?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%221122d2e8-970d-42ca-a912-9a53157c5cf2%22%7d