Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Την Παρασκευη 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00, στην Αίθουσα Α5 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Π.Θ. για τους/τις φοιτητές/-τριες του Τμήματος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)_ ΕΣΠΑ 2014-2020.

*Η ενημέρωση αφορά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στο 3ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα 1ου έτους και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.