Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Κτηνιατρικής

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Κτηνιατρικής για θέσεις πρακτικής άσκησης για του ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)__ΕΣΠΑ 2014-2020. Το χρονικό διάστημα ορίζεται από 5/4/2023 ώρα 10.00 έως 18/4/2023 ώρα 24.00 Με τη λήξη της προθεσμίας καμία Αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

Θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το pfd αρχείο παρακάτω, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, προϋποθέσεις και οδηγίες, όπως σας παρουσιάστηκε στην εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας.

Παρουσίαση ΤΚ_2022-2023