Προσωρινά Αποτελέσματα υποψηφίων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τήτριες,

Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων φοιτητών/τητριών με αριθμό γενικού μητρώου (τα 3 πρώτα καλυμμένα με *) για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Με την παρούσα ανάρτηση των αποτελεσμάτων ξεκινάει το διάστημα ενστάσεων, το οποίο έχει χρονική διάρκεια 5 εργάσιμες ημέρες.
Έπειτα από αίτημα του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (αρ.πρωτ. 3/4/2023-429) για επιπλέον θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης και μετά από εκτίμηση των υφιστάμενων αναγκών στα υπόλοιπα Τμήματα του Π.Θ., καθώς διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλεόνασμα διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων θέσεων, το αίτημα εγκρίθηκε με απόφαση του Ιδρυματικά Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ (8683/23/ΓΠ – 10/04/2023) και το Τμήμα ενισχύθηκε με επιπλέον 12 θέσεις (σύνολο 37). Συνεπώς, όλοι οι φοιτητές/τήτριες, στον Πίνακα 1, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την εκπόνηση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν στην ενημέρωση στο Τμήμα (διαθέσιμη η παρουσίαση στο pa.uth.gr ακολουθώντας τη διαδρομή Νέα>> Ανακοινώσεις>>Επιλογή ΠΤΕΑ) και τηρώντας τις παρακάτω προθεσμίες.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr, η αποστολή των δικαιολογητικών (Βήμα 2) στο email praktiki.sed@uth.gr και υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα Βήμα 4) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ξεκινά μετά το πέρας των 5 εργάσιμων ημερών για ενστάσεις και ορίζεται ανάλογα το διάστημα διεξαγωγής της δίμηνης Πρακτικής ως εξής:

1)Έναρξη Πρακτικής Μάιο (μέσα, 15 και μετά): από 19 Απριλίου έως 27 Απριλίου 2023

2) Έναρξη Πρακτικής Ιούνιο ή Ιούλιο: από 19 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2023

3) Έναρξη Πρακτικής Αύγουστο ή Σεπτέμβριο: από 19 Απριλίου έως 12 Ιουνίου 2023

Μετά την συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές σε δεύτερο χρόνο ανάλογα το διάστημα που έχουν επιλέξει, θα λαμβάνουν στο email τους την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το πανεπιστημιακό email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Πρακτικό Αποτελεσμάτων ΠΤΕΑ_2023