Οριστικά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΠΤΕΑ για θέσεις Αμειβόμενη Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, οι Πίνακες των Αποτελεσμάτων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  του ακαδ.έτους 2022-2023, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020,  όπως παρουσιάζονται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ’ αριθμ.  455-10/04/2023, δεν τροποποιούνται και ανάγονται σε Οριστικοί.

Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε στην ανακοίνωση εδώ

Συνεπώς, όλοι οι φοιτητές/τήτριες, στον Πίνακα 1, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την εκπόνηση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν στην ενημέρωση στο Τμήμα (διαθέσιμη η παρουσίαση στο pa.uth.gr ακολουθώντας τη διαδρομή Νέα>> Ανακοινώσεις>>Επιλογή ΠΤΕΑ) και τηρώντας τις παρακάτω προθεσμίες.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr, η αποστολή των δικαιολογητικών (Βήμα 2) στο email praktiki.sed@uth.gr και υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα Βήμα 4) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα, ορίζεται ανάλογα το διάστημα διεξαγωγής της δίμηνης Πρακτικής ως εξής:
1)Έναρξη Πρακτικής Μάιο (μέσα, 15 και μετά): από 19 Απριλίου έως 27 Απριλίου 2023

2) Έναρξη Πρακτικής Ιούνιο ή Ιούλιο: από 19 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2023

3) Έναρξη Πρακτικής Αύγουστο ή Σεπτέμβριο: από 19 Απριλίου έως 12 Ιουνίου 2023

Μετά τη συμπλήρωση της καρτέλας πρακτικής, οι φοιτητές σε δεύτερο χρόνο ανάλογα το διάστημα που έχουν επιλέξει, θα λαμβάνουν στο email τους την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το πανεπιστημιακό email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.