ΤΚ, ΤΕΤΔ , ΤΠΕΒ, ΤΜ – Διαδικτυακή ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας Π.Α.

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τές,

Αύριο Παρασκευή 23 Ιουνίου και ώρα 12.30 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας της πρακτικής σας άσκησης. Για τη συμμετοχή σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoqKotmujcgwIzkLhT0bOAtkinQH6snWht9iengGfOIM1%40thread.tacv2/1687427645667?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%221122d2e8-970d-42ca-a912-9a53157c5cf2%22%7d