Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ακ. Έτος 2023-24

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

Με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)__ΕΣΠΑ 2014-2020. Η περίοδος υλοποίησης της πρακτικής άσκησης παρατείνεται αυτοδίκαια σύμφωνα με την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» για τη μεταφορά της στο ΠΑΔΚΣ 2021-2027, με επέκταση χρονοδιαγράμματος πέραν της 31ης/12/2023, και εφόσον εγκριθεί η πίστωση. Το χρονικό διάστημα των Αιτήσεων ορίζεται από Τρίτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 8.00 (έναρξη) έως Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου και ώρα 24.00 (λήξη). Καμία Αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη του.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και της Πρακτικής Άσκησης. Τα αρχεία pdf που ακολουθούν, είναι χρήσιμο να τα συμβουλευτείτε καθώς έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, προϋποθέσεις και οδηγίες, όπως σας παρουσιάστηκε στην εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας.

Οι  Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr  Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.