Πώς να ξεκινήσω την Πρακτική μου

Διαδικασία επιλογής/ένταξης στο Πρόγραμμα αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ.
 2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Διαδικασία έναρξης συμμετοχής για όσους/όσες επιλέχθηκαν, βάσει αποτελεσμάτων μοριοδότησης, στο Πρόγραμμα αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ)
 2. A.M.A – IKA (2 φορές)
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (2 φορές)
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ (www.amka.gr) (2 φορές)
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ (να φαίνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ) (2 φορές)
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (2 φορές)
 8. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ «ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ.
 9. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ
 10. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ.
 11. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ (αποστέλλεται με E-MAIL)