Πώς να ξεκινήσω την Πρακτική μου

Απαραίτητα βήματα για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης:

  1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΤΛΑΣ (www.atlas.grnet.gr) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ
  2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ» (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ.
  3. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» (www.pa.uth.gr) ΣΤΟ ΕΠΣ ΤΟΥ Π.Θ.
  4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (4 φορές)
  5. A.M.A – IKA (4 φορές)
  6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ (www.amka.gr)
  7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ (να φαίνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ)
  8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ALPHA BANK
  9. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ (αποστέλλεται με E-MAIL)