Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

 

Εδώ θα δείτε όλα τα στάδια των διαδικασιών για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
1.    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) τους μήνες Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών που φοιτούν στο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποβολή αιτήσεων για τα εξάμηνα Απρίλιο-Σεπτέμβριο και Οκτώβριο – Μάρτιο, αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Προγράμματος Σπουδών, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Σπουδών και στην ιστοσελίδα του γραφείου ΠΑ του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

2.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο φοιτητής αυστηρά μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών μαζί με τα παρακάτω υποχρεωτικά δικαιολογητικά καθώς και οτιδήποτε άλλο ζητείται από το ΠΣ:

·         Βεβαίωση Πρακτικής ΕΣΠΑ από το Μητρώο

·         Εκκαθαριστικό Εφορίας

·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

·         Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής

·          Για την περίπτωση ασθένειας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου

·         Βεβαίωση Αποδοχής Εργοδότη-Φορέα Απασχόλησης (Σημείωση 1)

·         Υπεύθυνη Δήλωση

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής αιτήσεων, η Γραμματεία του ΠΣ παραδίδει τις αιτήσεις των φοιτητών στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ΠΑ του ΠΣ για αξιολόγηση.

Μπορείτε να δείτε τα Κριτήρια Επιλογής ανά τμήμα κάνοντας click εδώ.

 

3.    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ του ΠΣ μετά την παραλαβή των αιτήσεων από τη Γραμματεία του ΠΣ και  την αξιολόγηση τους από την ορισθείσα Τριμελή Επιτροπή ΠΑ του ΠΣ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΣ, στην ιστοσελίδα του ΠΣ και στην ιστοσελίδα του γραφείου ΠΑ του Προγράμματος ΕΣΠΑ, καλώντας τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να λάβουν γνώση της βαθμολογίας των και να προβούν σε τυχόν ενστάσεις στο οριζόμενο χρονικό διάστημα.

 

4.    ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην περίπτωση ενστάσεων, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να κάνουν ένσταση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών με αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ενστάσεις αυτές αξιολογούνται από άλλη τριμελή Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του ΠΣ και στη συνέχεια οριστικοποιείται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης

5.    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ του ΠΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα  στην ιστοσελίδα του γραφείου ΠΑ του Προγράμματος ΕΣΠΑ και παραδίδει τις αιτήσεις των φοιτητών στο Γραφείο ΠΑ ΕΣΠΑ για περαιτέρω ενέργειες

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ/ΟΣΕΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ, ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ·          ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ)

·          ΑΜΑ (του φοιτητή, έκδοση στο ΙΚΑ με ταυτότητα)

·          ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

·          ΑΜΚΑ

·          ΑΦΜ

·          ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Το Γραφείο ΠΑ ΕΣΠΑ προετοιμάζει τις συμβάσεις των επιλεγέντων φοιτητών και τις στέλνει στα e-mail τους μαζί με αναλυτικές οδηγίες και το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου. Μετά την υπογραφή των «Ειδικών Συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης» από το Φοιτητή και το Φορέα, οι συμβάσεις (σε 6 αντίγραφα) επιστρέφουν στο Γραφείο ΠΑ για τις υπόλοιπες υπογραφές.

Προσοχή: Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση / διόρθωση της «Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης». Στην περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, επιστρέφονται και όλα τα αντίτυπα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προς καταστροφή και ξεκινά εκ νέου η διαδικασία με την επανέκδοση της Σύμβασης με τα ορθά στοιχεία

3. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΑ Ο φορέας και ο ασκούμενος φοιτητής τακτοποιούν την εγγραφή τους στον ΑΤΛΑΝΤΑ.

Ο φορέας δεσμεύει την θέση στο πληροφοριακό σύστημα του ΑΤΛΑΝΤΑ και γνωστοποιεί στον φοιτητή και  στο Γραφείο ΠΑ τον κωδικό group της θέσης.

 

4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της ΠΑ οι υπογεγραμμένες συμβάσεις( σε 2 αντίτυπα, 1 για τον φοιτητή και 1 για τον φορέα) με σφραγίδα και υπογραφή του ΠΘ αποστέλλονται στους φοιτητές από το Γραφείο ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ.
Οι φοιτητές συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ πριν την έναρξη της ΠΑ

https://praktiki-survey.teiste.gr/input/

Ο φορέας δημοσιεύει την αναγγελία πρόσληψης στο Εργάνη(Ε3.5 έναρξης) το αργότερο την ημέρα έναρξης της ΠΑ

 

Ο φοιτητής παραλαμβάνει από την Γραμματεία του Τμήματός του το «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» του φοιτητή και του φορέα(μπορείτε να το βρείτε και ηλεκτρονικά στην κατηγορία έντυπα), το οποίο ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση κατά τη διάρκεια της άσκησής του

 

ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ/ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ Ο φοιτητής με τη λήξη της ΠΑ συγκεντρώνει και προσκομίζει στο Γραφείο ΠΑ του Προγράμματος Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.        Αναγγελία Έναρξης & Λήξης ΠΑ στο ΕΡΓΑΝΗ

2.        Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης φοιτητών από τον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης (με σφραγίδα και υπογραφή) σε 2 αντίτυπα (θα την βρείτε στα έντυπα)

3.         Αποδεικτικά ηλεκτρονικών παραστατικών πληρωμής από τον φορέα απασχόλησης

4.         Μηχανογραφημένη καρτέλα ένσημων (την βρίσκετε ηλεκτρονικά από το ΙΚΑ).

Σε περίπτωση που λείπουν ημέρες ασφάλισης από την μηχανογραφημένη καρτέλα ενσήμων, προσκομίζεται και βεβαίωση εργοδότη ένσημων για τις ημέρες αυτές.

5.        Ερωτηματολόγια φοιτητή και φορέα(τα εκτυπώνετε και τα στέλνετε)

https://praktiki-survey.teiste.gr/erwthmatologia/

6.        Το Βιβλίο ΠΑ σε έντυπη μορφή παραδίδεται στην γραμματεία του τμήματος με όποιο άλλο σχετικό έγγραφο ζητηθεί.

7.        Τέλος ο φοιτητής υποβάλει ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ

https://praktiki-survey.teiste.gr/output/

Οδηγίες για ερωτηματολόγια

·         Το ερωτηματολόγιο του φοιτητή εφόσον συμπληρωθεί και υποβληθεί, εκτυπώνεται και  υπογράφεται.

Προσοχή! Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης πρακτικής άσκησης φοιτητή θα σας εμφανιστεί o ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ. Τον κωδικό θα πρέπει να τον δώσετε στο φορέα απασχόλησης  σας ώστε ο ίδιος να σας αξιολογήσει.

·         Ενημέρωση του φορέα σας και συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου αξιολόγησης πρακτικής άσκησης από το φορέα στο σύνδεσμο: https://praktiki-survey.teiste.gr/erwthmatologia/ εφόσον συμπληρωθεί και υποβληθεί το εκτυπώνετε, στη συνέχεια  υπογράφεται και  σφραγίζεται.

 

 

 

 

 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του τμήματος συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του φοιτητή και υπογράφει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην συνέχεια το Γραφείο ΠΑ ΕΣΠΑ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ελέγχουν τα δικαιολογητικά και το γραφείο προβαίνει στη διαδικασία πληρωμής των φοιτητών .

 

 

Σημείωση 1: Η επιλογή του φορέα απασχόλησης γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην Τμήματος του ενδιαφερόμενου φοιτητή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει συγγένεια Β’ βαθμού και άνω σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας με το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης.