Έντυπα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή

 

Εδώ θα δείτε όλα τα έντυπα για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ EKT_ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ,  μέσω ΕΣΠΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑ 
 2. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
 3. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΗ
 4. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ
 5. Αντίγραφο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 6. Αντίγραφο του ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ_ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ
 7. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΤ_ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ , μέσω ΕΣΠΑ