Υποβολή Ένστασης

Απαιτείται η σύνδεσή σας με τα στοιχεία του email του Πανεπιστημίου για να επεξεργαστείτε και να υποβάλετε τη φόρμα.

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Για την υποβολή ένστασης είναι απαραίτητη η είσοδός σας με τα στοιχεία σύνδεσης στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου και η συμπλήρωση του υποχρεωτικού πεδίου αιτιολόγησης της ένστασης. Έγκυρες ενστάσεις θεωρούνται όσες έχουν υποβληθεί από φοιτητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός της καθορισμένης προθεσμίας του Τμήματος.

Μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής ενστάσεων που ορίστηκε για το εκάστοτε Τμήμα, ενημερώνεται η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ιδρύματος, ως επίσημο όργανο του Προγράμματος αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.