Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος Π.Α. (για τα Προγράμματα Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

 

Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας υποστηρίζεται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» που υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι:
• Οι τελειόφοιτοι φοιτητές – πτυχιούχοι, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αποκτήσουν ουσιαστική επαφή με την αγορά εργασίας, να εφαρμόσουν στην πράξη τις επιστημονικές τους γνώσεις και να θέσουν τα θεμέλια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
• Οι φορείς απασχόλησης, οι οποίοι πέραν της υψηλής εταιρικής ευθύνης που επιδεικνύουν, έχουν την ευκαιρία να απασχολήσουν φοιτητές με άριστο θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο ενώ παράλληλα δημιουργούν υποδομή για τις μελλοντικές τους ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Η εξάσκηση επιστημονικά καταρτισμένων στελεχών λίγο πριν από την αρχή της καριέρας τους, επιδρά θετικά στη μεταφορά σύγχρονων και αναγκαίων εξειδικευμένων τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην παραγωγική διαδικασία

ΠΡΟΣOΧΗ: Οι σελίδες αυτού του μενού αφορούν την Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές του Παν.Θεσσαλίας του Γενικού Τμήματος Λαμίας (φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η διάρκεια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι 6 μήνες και ο φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

ΑΜΟΙΒΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
Ο φορέας απασχόλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον απασχολούμενο ασκούμενο φοιτητή μηνιαίως τη διαφορά από το αναλογούν ποσό σύμφωνα με τα ισχύοντα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ΤΕΙ και των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τους ασκούμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Οι ασκούμενοι φοιτητές επιχορηγούνται από την παραπάνω πράξη συμπληρωματικά επί της αμοιβής που τους καταβάλει η εκάστοτε Υπηρεσία στην οποία απασχολούνται.
Το ποσό της αμοιβής ΕΣΠΑ καταβάλλεται στο πέρας της Πρακτικής Άσκησης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, έναντι επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια απασχόλησης.