Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος Π.Α. (για τα Προγράμματα Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας υποστηρίζεται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» που υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του.

 

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι:

  • Οι τελειόφοιτοι φοιτητές – πτυχιούχοι, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αποκτήσουν ουσιαστική επαφή με την αγορά εργασίας, να εφαρμόσουν στην πράξη τις επιστημονικές τους γνώσεις και να θέσουν τα θεμέλια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
  • Οι φορείς απασχόλησης, οι οποίοι πέραν της υψηλής εταιρικής ευθύνης που επιδεικνύουν, έχουν την ευκαιρία να απασχολήσουν φοιτητές με άριστο θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο ενώ παράλληλα δημιουργούν υποδομή για τις μελλοντικές τους ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Η εξάσκηση επιστημονικά καταρτισμένων στελεχών λίγο πριν από την αρχή της καριέρας τους, επιδρά θετικά στη μεταφορά σύγχρονων και αναγκαίων εξειδικευμένων τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην παραγωγική διαδικασία

 

ΠΡΟΣOΧΗ: Οι σελίδες του αυτού του μενού αφορούν την Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές του Παν.Θεσσαλίας του Γενικού Τμήματος Λάρισας (φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας). Πιο κάτω θα δείτε όλα τα τμήματα τα οποία αφορούν αυτές οι σελίδες καθώς και τους οδηγούς υλοποίησης που αφορά την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ μέσω ΕΣΠΑ

Ο φορέας απασχόλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον απασχολούμενο ασκούμενο φοιτητή μηνιαίως τη διαφορά από το αναλογούν ποσό σύμφωνα με τα ισχύοντα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ΤΕΙ και των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τους ασκούμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ασκούμενοι φοιτητές επιχορηγούνται από την παραπάνω πράξη συμπληρωματικά επί της αμοιβής που τους καταβάλει η εκάστοτε Υπηρεσία στην οποία απασχολούνται