Οδηγίες προς Φορείς

 

Αν είστε εκπρόσωπος φορέα απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητή μέσω ΕΣΠΑ, που φοιτεί σε Πρόγραμμα Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας παρακαλώ δείτε τις παρακάτω πληροφορίες.

 

Αν είστε εκπρόσωπος φορέα απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητή μέσω ΕΣΠΑ,  παρακαλώ δείτε τις παρακάτω απαντήσεις:

 • Η επιχείρησή μου εδρεύει σε άλλη πόλη. Μπορώ να απασχολήσω φοιτητές του Δι.Πα.Ε. για πρακτική άσκηση;

Απάντηση:  Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ανά την Ελλάδα.

 

 • Ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε θέση εργασίας στην επιχείρησή μου;

Απάντηση:  Η θέση εργασίας την οποία ο φορέας απασχόλησης προσφέρει ως θέση πρακτικής άσκησης πρέπει να κρίνεται συναφής με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή και να δηλώνεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος που ο Φορέας καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Ο φορέας πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις του και να αναθέτει στον ασκούμενο φοιτητή καθήκοντα συναφή με το προσυμφωνημένο αντικείμενο της πρακτικής άσκησης.

 

 • Πώς καλύπτεται ο φορέας απασχόλησης σε περίπτωση επιθεώρηση εργασίας;

Απάντηση:  Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική Δημόσια Υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης (συντάσσεται σε 4 αντίγραφα, ένα εκ των οποίων δίνεται στον φορέα απασχόλησης).

 

 • Ποιος ασφαλίζει τον ασκούμενο φοιτητή;

Απάντηση: Ο φορέας απασχόλησης ασφαλίζει τον ασκούμενο, αφού παραλάβει από αυτόν τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ και υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως τις ασφαλιστικές εισφορές του ασκούμενου, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον φορέα απασχόλησης.

Ο φορέας απασχόλησης κατά το τέλος της πρακτικής άσκησης υποχρεούται να παραδώσει στον ασκούμενο τη βεβαίωση ενσήμων. Οι προαναφερθείσες ασφαλιστικές εισφορές είναι υποχρεωτικές και η μη καταβολή τους συνεπάγονται τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.

 

 • Είναι υποχρεωτική η εγγραφή του φορέα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ;

Απάντηση: NAI. Αν είστε φορέας που παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να εγγραφείτε και να πιστοποιηθείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ, μέσω μιας απλής διαδικασίας.

 

 • Πρέπει να γίνει αναγγελία στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη;

Απάντηση:  NAI. Σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3520/Β’/19.09.2019) η οποία καταργεί την υπ΄άριθμ. 29147/Δ1.10258/28-6-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2639/Β’/28.06.2019) και την υπ΄άριθμ. 30294/Δ1.10558/2019 εγκύκλιο, από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ Εργάνη.

(Άρθρο 1 – Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα…)1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή των εντύπων είναι κατά περίπτωση:…..δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/ φοιτητής για τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5.

(Άρθρο 4 – Διαδικασία υποβολής εντύπων) Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

 

 • Πως υπολογίζεται η αποζημίωση του ασκούμενου φοιτητή;

Απάντηση:

 1. εκπόνηση πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα:
  Από 1/5/2022, με την αριθμ. 38866/2022 ΥΑ (ΦΕΚ 2030/τ.Β’/21-04-2022), το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 31,85 ευρώ. Οπότε η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου είναι:
  31,85 x 25 ημέρες = 796,25 x 80% = 637,00 ευρώ το μήνα.
  Η επιδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι 280,00 ευρώ το μήνα, οπότε ο εργοδότης οφείλει στον ασκούμενο φοιτητή 357,00 ευρώ μηνιαίως.
 2. εκπόνηση πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα:
  Στο δημόσιο τομέα, η Υπηρεσία που απασχολείται ο ασκούμενος, καταβάλει σ’ αυτόν τα 176,08 ευρώ (ειδικά για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στον φοιτητή είναι 440,00 €) και το πρόγραμμα επιδοτεί τον ασκούμενο συμπληρωματικά με 280,00 ευρώ μηνιαίως.

Η επιχορήγηση της αποζημίωσης του φοιτητή από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καταβάλλεται συνολικά (6 μήνες x 280,00 € = 1.680,00 €) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε προσωπικό λογαριασμό τραπέζης του φοιτητή, μετά την ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ο ασκούμενος φοιτητής δεν έχει καμία αξίωση από τον φορέα απασχόλησης αναφορικά με την επιχορήγηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.