Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Εδώ θα δείτε όλα τα στάδια των διαδικασιών για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑ Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) τους μήνες Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των φοιτητών που φοιτούν στο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποβολή αιτήσεων για τα εξάμηνα Απρίλιο-Σεπτέμβριο και Οκτώβριο – Μάρτιο, αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Προγράμματος Σπουδών, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Σπουδών και στην ιστοσελίδα του γραφείου ΠΑ του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο φοιτητής αυστηρά μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών μαζί με τα παρακάτω υποχρεωτικά δικαιολογητικά καθώς και οτιδήποτε άλλο ζητείται από το ΠΣ:

 •  Βεβαίωση Πρακτικής ΕΣΠΑ από το Μητρώο
 •  Εκκαθαριστικό Εφορίας
 •  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 •  Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής
 •  Για την περίπτωση ασθένειας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου
 •  Βεβαίωση Αποδοχής Εργοδότη-Φορέα Απασχόλησης (Σημείωση 1)
 •  Υπεύθυνη Δήλωση

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής αιτήσεων, η Γραμματεία του ΠΣ παραδίδει τις αιτήσεις των φοιτητών στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ΠΑ του ΠΣ για αξιολόγηση.

Μπορείτε να δείτε τα Κριτήρια Επιλογής ανά τμήμα κάνοντας click εδώ.

 

Σημείωση 1: Η επιλογή του φορέα απασχόλησης γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην Τμήματος του ενδιαφερόμενου φοιτητή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει συγγένεια Β’ βαθμού και άνω σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας με το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης.

 

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ του ΠΣ μετά την παραλαβή των αιτήσεων από τη Γραμματεία του ΠΣ και  την αξιολόγηση τους από την ορισθείσα Τριμελή Επιτροπή ΠΑ του ΠΣ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΣ, στην ιστοσελίδα του ΠΣ και στην ιστοσελίδα του γραφείου ΠΑ του Προγράμματος ΕΣΠΑ, καλώντας τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να λάβουν γνώση της βαθμολογίας των και να προβούν σε τυχόν ενστάσεις στο οριζόμενο χρονικό διάστημα.
4. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην περίπτωση ενστάσεων, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να κάνουν ένσταση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών με αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ενστάσεις αυτές αξιολογούνται από άλλη τριμελή Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του ΠΣ και στη συνέχεια οριστικοποιείται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης.

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ του ΠΣ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα,  στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΣ, στην ιστοσελίδα του ΠΣ και στην ιστοσελίδα του γραφείου ΠΑ του Προγράμματος ΕΣΠΑ και παραδίδει τις αιτήσεις των φοιτητών στο Γραφείο ΠΑ ΕΣΠΑ για περαιτέρω ενέργειες.

 

6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Το Γραφείο ΠΑ ΕΣΠΑ προετοιμάζει τις συμβάσεις των επιλεγέντων φοιτητών και τις στέλνει στα e-mail τους μαζί με αναλυτικές οδηγίες και το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου. Μετά την υπογραφή των «Ειδικών Συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης» από το Φοιτητή και το Φορέα, οι συμβάσεις (σε 5 αντίγραφα) επιστρέφουν στο Γραφείο ΠΑ για τις υπόλοιπες υπογραφές μαζί με το συμπληρωμένο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου

Προσοχή: Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση / διόρθωση της «Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης». Στην περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, επιστρέφονται και όλα τα αντίτυπα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προς καταστροφή και ξεκινα εκ νέου η διαδικασία με την επανέκδοση της Σύμβασης με τα ορθά στοιχεία.

7. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της ΠΑ οι υπογεγραμμένες συμβάσεις αποστέλλονται στους φοιτητές από το Γραφείο ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, με τις εξής οδηγίες:

α. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑ

β. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑ Ο Φοιτητής κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης:

1. Συμπληρώνει και ενημερώνει καθημερινά το βιβλίο ΠΑ

2. Ελέγχει και διαπιστώνει αν η επιχείρηση τον ασφαλίζει με το 1% σε περίπτωση ατυχήματος στο χώρο εργασίας

3. Ενημερώνει το Γραφείο ΠΑ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την επιχείρηση  

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ Ο φοιτητής με τη λήξη της ΠΑ συγκεντρώνει και προσκομίζει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ΠΑ του Προγράμματος Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αναγγελία Έναρξης & Λήξης ΠΑ στο ΕΡΓΑΝΗ
 • ΑΠΔ από το ΙΚΑ
 • Αποδεικτικά καταβολής της αμοιβής του Φοιτητή από την επιχείρηση (κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού)
 • Βεβαίωση Επιτυχούς Περάτωσης Φορέα
 • Βιβλίο ΠΑ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (σε περίπτωση που το βιβλίο ΠΑ κατατεθεί ηλεκτρονικά σε CD, θα πρέπει να είναι εκτυπωμένες η 1η και η τελευταία σελίδα από κάθε μέρος του βιβλίου με τις απαραίτητες υπογραφές)
 • Απογραφικό Δελτίο Εξόδου
 • Τελική Έκθεση από Φοιτητή
 • Τελική Έκθεση από Επιβλέποντα Φορέα

Αφού παραλάβει όλα τα παραπάνω ο Επ. Υπεύθυνος ΠΑ του Προγράμματος Σπουδών συντάσσει τη Βεβαίωση Επιτυχούς Περάτωσης Τριμελούς Επιτροπής ΠΑ και τα παραδίδει όλα στο Γραφείο ΠΑ ΕΣΠΑ για περεταίρω έλεγχο και ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσης του φοιτητή