Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

ks_tsalapata

Η ίδρυση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφασίστηκε στην υπ” αριθμ. 87/3-4-2009 συνεδρίαση της Συγκλήτου. Βασικός σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου είναι η αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας και η αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την αναγωγή της σε ένα ανώτερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών μέσα από την συνέργεια και συμπληρωματικότητα με όλες τις Ιδρυματικές Δομές που αφορούν στους φοιτητές/ριες και την ανάπτυξη της σχέσης τους με την αγορά εργασίας.

Κύριο έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι ο συντονισμός του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, η συνέργεια με τις υπόλοιπες Δομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η ανταπόκριση της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αμφίδρομη επικοινωνία με τον παραγωγικό ιστό.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημιουργεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ευκολότερη ένταξη των φοιτητών/ριών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας και την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο. Το Γραφείο στοχεύει στην ανάπτυξη κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.

Από το 2019 βάσει του νόμου ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/29-1-2019 ) το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συγχωνεύθηκε με το πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και το πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Έτσι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εν δυνάμει εξυπηρετεί τις ανάγκες των 35 τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των 19 Προγραμμάτων Σπουδών του Συμβουλίου Ένταξης (15 από το πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και 4 από το πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας). Τα τμήματα και τα προγράμματα σπουδών βρίσκονται χωροθετημένα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας και την πόλη της Λαμίας. Ως εκ τούτου το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί στις Πόλεις, Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία.

Η λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» MIS 6004517.