Οδηγίες προς Φορείς

 

Αν είστε εκπρόσωπος φορέα απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητή μέσω ΕΣΠΑ, που φοιτεί σε Πρόγραμμα Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Στεράς Ελλάδας παρακαλώ δείτε τις παρακάτω απαντήσεις:

Η επιχείρησή μου εδρεύει σε άλλη πόλη. Μπορώ να απασχολήσω φοιτητές του Δι.Πα.Ε. για πρακτική άσκηση;
Απάντηση: Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ανά την Ελλάδα.

Ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε θέση εργασίας στην επιχείρησή μου;
Απάντηση: Η θέση εργασίας την οποία ο φορέας απασχόλησης προσφέρει ως θέση πρακτικής άσκησης πρέπει να κρίνεται συναφής με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή και να δηλώνεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος που ο Φορέας καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Ο φορέας πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις του και να αναθέτει στον ασκούμενο φοιτητή καθήκοντα συναφή με το προσυμφωνημένο αντικείμενο της πρακτικής άσκησης.

Πώς καλύπτεται ο φορέας απασχόλησης σε περίπτωση επιθεώρηση εργασίας;
Απάντηση: Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική Δημόσια Υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης (συντάσσεται σε 6 αντίγραφα, ένα εκ των οποίων δίνεται στον φορέα απασχόλησης).

Ποιος ασφαλίζει τον ασκούμενο φοιτητή;
Απάντηση: Ο φορέας απασχόλησης ασφαλίζει τον ασκούμενο, αφού παραλάβει από αυτόν τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ και υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως τις ασφαλιστικές εισφορές του ασκούμενου, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον φορέα απασχόλησης.

Ο φορέας απασχόλησης κατά το τέλος της πρακτικής άσκησης υποχρεούται να παραδώσει στον ασκούμενο τη βεβαίωση ενσήμων. Οι προαναφερθείσες ασφαλιστικές εισφορές είναι υποχρεωτικές και η μη καταβολή τους συνεπάγονται τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή του φορέα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ;
Απάντηση: NAI. Αν είστε φορέας που παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να εγγραφείτε και να πιστοποιηθείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ, μέσω μιας απλής διαδικασίας.

Πρέπει να γίνει αναγγελία στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη;
Απάντηση: NAI. Σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3520/Β’/19.09.2019) η οποία καταργεί την υπ΄άριθμ. 29147/Δ1.10258/28-6-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2639/Β’/28.06.2019) και την υπ΄άριθμ. 30294/Δ1.10558/2019 εγκύκλιο, από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ Εργάνη.

(Άρθρο 1 – Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα…)1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή των εντύπων είναι κατά περίπτωση:…..δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/ φοιτητής για τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5.

(Άρθρο 4 – Διαδικασία υποβολής εντύπων) Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Πως υπολογίζεται η αποζημίωση του ασκούμενου φοιτητή;
Απάντηση:

εκπόνηση πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα:
Από 1/5/2022, με την αριθμ. 38866/2022 ΥΑ (ΦΕΚ 2030/τ.Β’/21-04-2022), το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 31,85 ευρώ. Οπότε η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου είναι:
31,85 x 25 ημέρες = 796,25 x 80% = 637,00 ευρώ το μήνα.
Η επιδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι 280,00 ευρώ το μήνα, οπότε ο εργοδότης οφείλει στον ασκούμενο φοιτητή 357,00 ευρώ μηνιαίως.
εκπόνηση πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα:
Στο δημόσιο τομέα, η Υπηρεσία που απασχολείται ο ασκούμενος, καταβάλει σ’ αυτόν τα 176,08 ευρώ (ειδικά για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στον φοιτητή είναι 440,00 €) και το πρόγραμμα επιδοτεί τον ασκούμενο συμπληρωματικά με 280,00 ευρώ μηνιαίως.
Η επιχορήγηση της αποζημίωσης του φοιτητή από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καταβάλλεται συνολικά (6 μήνες x 280,00 € = 1.680,00 €) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε προσωπικό λογαριασμό τραπέζης του φοιτητή, μετά την ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ο ασκούμενος φοιτητής δεν έχει καμία αξίωση από τον φορέα απασχόλησης αναφορικά με την επιχορήγηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις του φορέα απασχόλησης κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης;
1. Δήλωση του/της φοιτητή/τριας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και μετά τη λήξη αυτής.
2. Δημοσίευση θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ και γνωστοποίηση στο Γραφείο ΠΑ του κωδικού θέσης group πριν την έναρξη της ΠΑ.
3. Ανάθεση καθηκόντων σε διάφορους τομείς σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών του ασκούμενου.
4. Χορήγηση άδειας μόνο για σοβαρούς λόγους έως 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά.
5. Προσδιορισμός του ωραρίου εργασίας του ασκούμενου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το νόμιμο ημερησίως.
6. Επίβλεψη της πορείας εκπόνησης της πρακτικής άσκησης και της αρτιότερης εκπαίδευσης των ασκούμενων
7. Παροχή διευκολύνσεων που ισχύουν γενικά για τους εργαζόμενους φοιτητές των ΤΕΙ, σύμφωνα με το Νόμο.
8. Συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευτικό και το Γραφείο ΠΑ.
9. Έλεγχος και θεώρηση του ημερολόγιου εργασιών στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης του/της φοιτητή/τριας.
10. Καταβολή κάθε μήνα της προβλεπόμενης κατά περίπτωση αμοιβής στον/στην φοιτητή/τρια.
11. Συμπλήρωση Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης Φορέα.

Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις του φορέα απασχόλησης με την λήξη της πρακτικής άσκησης;

1. Συντάσσει μία συνοπτική έκθεση στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης για την πορεία του φοιτητή, υπογράφει και σφραγίζει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου, το οποίο κατατίθεται από τον ασκούμενο στο Τμήμα.
2. Συμπληρώνει και σφραγίζει τη «Βεβαίωση φορέα απασχόλησης περάτωσης της εξάμηνης ΠΑ» . Το έντυπο αυτό υπάρχει στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Tυπώνεται και προσκομίζεται στον Φορέα από τον/ την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια σε δύο αντίτυπα.
3. Αξιολόγηση πρακτικής άσκησης από τον συνεργαζόμενο φορέα απασχόλησης
Για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ο Φορέας Απασχόλησης επιλέγει το σύνδεσμο https://praktiki.teiste.gr/?page_id=12744 αφού έχει λάβει τον σχετικό κωδικό από τον ασκούμενο φοιτητή.
4. Δήλωση της λήξης της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου φοιτητή στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3.5 λήξης, το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

• ΕΡΓΑΝΗ (ΝΕΟ!)

Από 1/10/2019, ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να δηλώσει τον/τη φοιτητή/τρια στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και μετά τη λήξη αυτής (Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019, Άρθ. 1, §1.2). Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 έναρξης στο Σύστημα Εργάνη, επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης (δίνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης). Υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε3.5 έναρξης, αλλά και για οποιασδήποτε τροποποίηση που σχετίζεται με ωράριο / στοιχεία /διακοπή της Πρακτικής Άσκησης είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης, στην οποία τοποθετείται ο πρακτικά ασκούμενος φοιτητής/τρια σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ (ΦΕΚ 2639_28.6.19 ΕΡΓΑΝΗ) και στη Διευκρινιστική Εγκύκλιο (30294_2019).
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις των σχολείων, υπόχρεοι προς υποβολή του εντύπου Ε3.5, είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (οι οποίες με σχετική εγκύκλιο έχουν ενημερωθεί για την υποχρέωσή τους αυτή).
Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων πραγματοποιείται στην διεύθυνση https://eservices.yeka.gr/. Στην Αρχική Σελίδα θα βρείτε τις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤOY ΕΝΤΥΠOY E3.5 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» .
• Εγγραφή του στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ (για όσους δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες)

Από το 2013, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών μέσω ΕΣΠΑ πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ. Συνεπώς, απαιτείται να κάνετε εγγραφή ως Φορέας Υποδοχής σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην ιστοσελίδα (http://atlas.grnet.gr). Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και πιστοποιηθείτε, θα μπορείτε να κάνετε είσοδο στο σύστημα κάθε φορά που θα το επιθυμείτε και να προσφέρετε θέσεις Πρακτικής Άσκησης.