Προϋποθέσεις της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

 

Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές των Τμημάτων του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, για διάστημα 6 μηνών.
Πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, δηλαδή από το 8ο εξάμηνο.

Για να εγκριθεί η έναρξη της ΠΑ θα πρέπει ο φοιτητής, έως την καταληκτική ημερομηνία της εκάστοτε ανακοίνωσης έναρξης Πρακτικής Άσκησης, να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία :
• Τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του, συμπεριλαμβανομένου στο παραπάνω ποσοστό του συνόλου των μαθημάτων ειδικότητας (Ε5/332/22-1-1986 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων) και να μην οφείλει κανένα μάθημα ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω προυποθέσεις αφορούν την Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές του Παν.Θεσσαλίας του Γενικού Τμήματος Λαμίας (φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας).