Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση – ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Πρακτική Άσκηση  είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος.
Η ενημέρωση-παρουσίαση δεν αφορά στους  φοιτητές των τριών πρώτων ετών και σε όσους έχουν ήδη πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση  συμφωνά με τον Κανονισμό της Πρακτική Άσκησης.

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω MS-Τeams (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a163c357953c345deb1223d9a0e06f82a%40thread.tacv2/General?groupId=7b9fda38-0489-4cf4-a38e-5ef9b180c617&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295).