Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Σας ενημερώνουμε ότι η ενημέρωση/παρουσίαση που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 3 Μαρτίου και αναβλήθηκε λόγω του σεισμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:30 μ.μ.

———————————————————————

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος που βρίσκονται από 3ο έτος σπουδών έως και τους/τις φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων ετών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η ενημέρωση θα γίνει ηλεκτρονικά_ Έχει δημιουργηθεί ομάδα στο MS Teams για το σκοπό αυτό με όνομα: «Ημερίδα Ενημέρωσης Τριτοετών Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση»

Το link με το οποίο θα συνδεθείτε είναι: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4b03e780b3c34d34b7fc76d15de4a460%40thread.tacv2/conversations?groupId=bb239b8f-9899-430a-b0f3-70cd82d4472d&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

agriculture