ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΤ

Απαιτείται η σύνδεσή σας με τα στοιχεία του email του Πανεπιστημίου για να επεξεργαστείτε και να υποβάλετε τη φόρμα.

Με την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΚΤ (άρθρ. 273 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, «Omnibus»), καταργήθηκαν οι κοινοί/υποχρεωτικοί δείκτες που αναφέρονται στο είδος του νοικοκυριού. Οι δείκτες αυτοί απαντούσαν στις παρακάτω ερωτήσεις των Απογραφικών Δελτίων Εισόδου:
 
Δ1: «Είστε μέλος νοικοκυριού στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;
Δ2: Είστε μέλος νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα στο οποίο κανείς δεν εργάζεται;
Δ3: Είστε μέλος μονοπρόσωπου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα;»
 
Στα υφιστάμενα απογραφικά δελτία εισόδου, τα αντίστοιχα με τους καταργηθέντες δείκτες δεδομένα για το είδος των νοικοκυριών, δεν θα τύχουν καμίας επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά την εξαγωγή των τιμών των κοινών δεικτών ΕΚΤ.
 
Στα νέα απογραφικά δελτία εισόδου, τα ερωτήματα Δ1, Δ2 και Δ3 δε θα απαντώνται από τους ωφελούμενους / συμμετέχοντες και συνεπώς δε θα συλλέγονται τα αντίστοιχα δεδομένα.

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής και συλλογής Απογραφικών Δελτίων – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αγαπητέ κύριε/κυρία,

Ακολούθως θα βρείτε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 – 2019» στο οποίο συμμετείχατε.
 
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.
 
Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», (Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης).,  για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.