ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΤ

Απαιτείται η σύνδεσή σας με τα στοιχεία του email του Πανεπιστημίου για να επεξεργαστείτε και να υποβάλετε τη φόρμα.

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής και συλλογής Απογραφικών Δελτίων – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αγαπητέ κύριε/κυρία,

Ακολούθως θα βρείτε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 – 2019» στο οποίο συμμετείχατε.
 
Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.
 
Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», (Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης).,  για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11,12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.