Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών

 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής Προγράμματος Σπουδών του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
Ο ασκούμενος, στο χώρο εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ασκούμενου με τα παραπάνω, ενημερώνεται σχετικά το Τμήμα, μέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.
Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου, η επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την Ειδική Σύμβαση Εργασίας και να διακόψει την απασχόλησή του. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύμβαση, λήγει αυτομάτως.
Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης διαπιστώσει ο ασκούμενος ότι δεν απασχολείται σε θέματα που αφορούν το γνωστικό του αντικείμενο, υπό ευρεία έννοια, ή ότι ο φορέας απασχόλησης τον ετεροαπασχολεί, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως, τόσο στον υπεύθυνο επόπτη που έχει ορισθεί από την επιχείρηση, όσο και στον υπεύθυνο ακαδημαϊκό επόπτη που έχει ορισθεί από το Τμήμα. Ο τελευταίος, αφού εξετάσει το ζήτημα, είναι εκείνος που θα αποφασίσει, αν συντρέχει λόγος αλλαγής της θέσης εργασίας ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την τοποθέτησή του ασκούμενου σε νέα θέση, όπου πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του χρόνου των έξι μηνών.
Κάθε ασκούμενος φοιτητής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα αναλυτικά οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας, για την παρακολούθηση των ασκουμένων.
Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία της Σχολής στο Τμήμα του το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοση του, βεβαίωση ολοκλήρωσης από το φορέα υποδοχής και βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ.