Συμμετέχοντα Τμήματα

 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η Πρακτική Άσκηση αφορά σε εικοσιένα (21) συνολικά προπτυχιακά Τμήματα. Αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησαν από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013», τα Τμήματα επωφελούνται από το νέο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» που προβλέπει τη δημιουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και προωθεί την ανάπτυξη κοινών συστημάτων παρακολούθησης, εποπτείας και αξιολόγησης, τη δικτύωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επαγγελματικές και κοινωνικές οργανώσεις, και τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες Πανεπιστημιακές Δομές, όπως τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Γραφείο Διασύνδεσης, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Τα Τμήματα που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές/ριές τους στο πλαίσιο του «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» είναι:

 

Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

 

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

 

Σχολή Τεχνολογίας

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας

Τμήμα Κτηνιατρικής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοιατρική

Τμήμα Φυσικής

 

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού