Γενικές Πληροφορίες Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

 

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, με ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Με το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές /τριες να ασκηθούν σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς (Φορείς Υποδοχής) που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Η διάρκεια της Πρακτικής καθορίζεται από τη θεσμοθέτηση του εκάστοτε Τμήματος.

Η  αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών  καθώς και η ασφαλιστική τους κάλυψη καλύπτεται αποκλειστικά από το Πρόγραμμα. Συνεπώς, ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει καμία οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση απέναντι στο/στη φοιτητή/τρια και δε δημιουργείται καμία σχέση εξαρτημένης εργασίας. Επίσης, δεν απαιτείται από το Φορέα Υποδοχής η δήλωση του/της φοιτητή/τριας στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) παρά μόνο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Υποχρεώσεις Φορέων Υποδοχής από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα

Προβολή
Λήψη Αρχείου

Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ