Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος που βρίσκονται από το 3ο έτος σπουδών έως και τους/τις φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων ετών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η ενημέρωση θα γίνει ηλεκτρονικά/διαδικτυακά μέσω MsTeams και η «παρουσία»σας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες/προθεσμίες.

Κωδικός σύνδεσης:    h12nyeh
Τίτλος ομάδας: 2021_ΠΠΣ19.ΠΑ1001_Πρακτική Άσκηση

afissa_2022_apae