Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση/παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών τους. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η ενημέρωση θα γίνει διαδικτυακά_ Το link σύνδεσης είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY4YTNmOTEtOWM1OC00YWEyLThjZGUtNWI2NjAxMzg4YjY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22f2fdacda-4e99-4155-914a-bfc0fa7d8c16%22%7d