ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΠΜ

Η προθεσμία για τις αιτήσεις της πρακτικής άσκησης ισχύουν και είναι αποκλειστικές
για όλους όσους πληρούν τα κριτήρια.