Ανακοίνωση επί των αποτελεσμάτων ΤΒΒ – Επιπλέον χρηματοδοτούμενες θέσεις Π.Α.

Αγαπητοί Φοιτητές και Αγαπητές Φοιτήτριες του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας,

έπειτα από αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Αρ. πρωτ. 389/30-03-2022) και συνακόλουθη εγκριτική απόφαση (Αρ. πρωτ. 2894/22/ΓΠ/31-03-2022) του Ιδρυματικά Υπεύθυνου Π.Α., το Τμήμα ενισχύεται με επιπλέον 10 θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης. Συνεπώς, όλοι οι αιτούντες που κρίθηκαν δικαιούχοι_ Πίνακας 1 των αποτελεσμάτων (Πρακτικό με αρ. Πρωτ. 302/28-03-2022)_μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την εκπόνηση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το διάστημα/προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής», αποστολής των δικαιολογητικών στο email praktiki.bio@uth.gr (σε ενιαίο αρχείο PDF) και υποβολής της «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης» ορίζεται από 5 Απριλίου έως 15 Μαϊου 2022.

Καλή αρχή!