Προσωρινά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΠΜ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,

στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Με το πέρας του διαστήματος ενστάσεων ( μετά το πέρας των 5 εργάσιμων ημερών) και εφόσον δε δηλωθεί κάποια ένσταση που να τροποποιεί τη σειρά/επιλογή των αιτούντων, τα αποτελέσματα στον Πίνακα ανάγονται σε οριστικά, και οι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (Στάδιο3) και στην ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στο praktiki.civ@uth.gr (Στάδιο 4). (προθεσμία υποβολής για τα Στάδια 3 και 4 ορίζεται από 15 Απριλίου έως 11 Μαΐου).

Οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν στις οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος όπως αυτές είχαν δοθεί στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης και υπάρχουν στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΤΠΜ 2021-2022