Οριστικά Αποτελέσματα υποψηφίων ΤΙΑΚΑ για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων οι Πίνακες των επιτυχόντων (με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος ΙΑΚΑ υπ’ αριθμ.  474/18-4-2022, παραμένουν ως έχει.

Για τους φοιτητές του ΙΑΚΑ  επομένως  που βρίσκονται στους Πίνακες 3, 4 με τους επιτυχόντες το διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (Στάδιο 4) ,της ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών στο praktiki.ha@uth.gr (Στάδιο 5) ορίζεται από  σήμερα 29 Απριλίου  έως 13 Μαΐου 2022 (24:00).

Αφού ολοκληρώσετε τα Στάδια 4+5 προχωράτε αυτόματα στην εύρεση Φορέα ( Στάδιο 6) και στο  Στάδιο 7 :της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ.

Θα σας γνωστοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής του Σταδίου 7 , παρακαλώ ελέγχετε καθημερινά τις ανακοινώσεις στο pa.uth.gr καθώς και το email σας.

Επικοινωνείτε  με την νέα διοικητικό  την κα Αποστολία Τσαγγαρή  καθημερινά έως τις 15.00 στο τηλ.24210 74705, ή/και στο  praktiki.ha@uth.gr.