ΤΟΕ – Οριστικά Αποτελέσματα υποψηφίων για τον δεύτερο κύκλο θέσεων Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2021-2022

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) του δεύτερου κύκλου για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020,παραμένει όπως έχει.

Παρακαλώ δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Οι φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στην λίστα με τους επιτυχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν τα Στάδια 4,5 και 7 μέχρι Δευτέρα 30 Μαΐου* (24.00)
Στάδιο 4: Ηλεκτρονική «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr
Στάδιο 5 : Αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.econ@uth.gr
Στάδιο 7: Υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ για πρακτική Ιούλιο –Αύγουστο, ή Αύγουστο –Σεπτέμβριο ή *διαφορετικά για όσους/ες επιθυμούν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα (Στάδιο 7) , ορίζεται η Δευτέρα 27 Ιουνίου (24.00).