Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων του τμήματος ΠΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Καρδίτσα, 28/02/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)  -ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΔΦΠ 04_2023