ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την περίοδο από 03/04/2023 έως 02/10/2023 ανακοινώνεται ότι μετά το πέρας της περιόδου των ενστάσεων καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε οπότε ο πίνακας των ωφελούμενων φοιτητών παραμένει ως έχει.

Εδώ θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΔΦΠ 04_2023