Αποτελέσματα Υποψηφίων Τμήματος Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας για θέσιες Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/τές φοιτητές/τριες,

Στο αρχείο που ακολουθεί βρίσκεται η λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών (με αριθμό φοιτητικού μητρώου Α.Ε.Μ.) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)__ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα αποτελέσματα αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σύμφωνα με τη θεσμοθέτηση του Τμήματος Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας.
Από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων ξεκινάει και το διάστημα ενστάσεων, το οποίο έχει χρονική διάρκεια 5 εργάσιμες ημέρες. Με το πέρας του διαστήματος ενστάσεων και εφόσον δε δηλωθεί κάποια ένσταση που να τροποποιεί τη σειρά/επιλογή των αιτούντων, τα αποτελέσματα ανάγονται σε οριστικά.
Σύμφωνα με το παραπάνω, για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες που βρίσκονται στη λίστα επιτυχόντων-ωφελούμενων, και επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση τον μήνα Απρίλιο, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες έως και 20 Μαρτίου 2023:

1. Αίτηση Εγγραφής (στο pa.uth.gr)
2. Αποστολή Δικαιολογητικών και Στοιχείων φορέα στο email: praktiki.pubhealth@uth.gr Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να στέλνονται με όνομα κάθε αρχείου το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας και τι περιλαμβάνει το αρχείο, π.χ. Ονοματεπώνυμο_ΑΜΚΑ
3. Καρτέλα Πρακτικής (στο pa.uth.gr, Για την υποβολή της Καρτέλας Πρακτικής πρέπει να έχετε επικοινωνήσει με το φορέα για να λάβετε τον κωδικό)

Οι φοιτητές/τριες μπορούν συμβουλεύονται τις οδηγίες για τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης του τμήματός, όπως αυτές δόθηκαν στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης και στην ιστοσελίδα του τμήματος. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο 24310-47058 και στο email: praktiki.pubhealth@uth.gr

Πρακτικό Αποτελεσμάτων Τμήματος Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας 2023