ΤΓΙΥΠ «θέσεις Πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων»

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες ότι για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων υπάρχουν διαθέσιμες συνολικά δέκα (10) θέσεις πρακτικής άσκησης, απασχολούμενοι ως βοηθοί γεωπόνων, μονίμων υπαλλήλων της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατανεμημένες στα πέντε (5) Τμήματά της ως εξής:
1. Τμήμα Αλιείας: 2 θέσεις
2. Τμήμα Φυτοπροστασίας, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου: 2 θέσεις
3. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής: 2 θέσεις
4. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής: 2 θέσεις
5. Τμήμα Αγροτικών Μηχανημάτων και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού: 2 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση agroikon.ktin.magn@thessaly.gov.gr, αναγράφοντας ως Θέμα (Subject): «Εκδήλωση ενδιαφέροντος πρακτικής άσκησης φοιτητή/τριας» και επισυνάπτουν πίνακα με τα στοιχεία τους ως εξής:

Πίνακας: Στοιχεία φοιτητή/τριας που επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας
Επιθυμητή περίοδος πρακτικής άσκησης Από …../…./2023 μέχρι …../…./2023
Πανεπιστήμιο φοίτησης
Αριθμός γενικού μητρώου
Τμήμα φοίτησης
Εξάμηνο φοίτησης
Μέσος όρος βαθμολογίας εξετ. μαθημάτων
Τόπος μόνιμης διαμονής φοιτητή/τριας
(από τη φορολογική δήλωση των γονέων του/της)
Διεύθυνση email φοιτητή/τριας
Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας

Τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μέχρι 19/4/2023 και ώρα 23:59. Θα ακολουθήσει η επιλογή των υποψηφίων για την κατάληψη των θέσεων πρακτικής άσκησης κατόπιν λήψης προσωπικής συνέντευξης σε ημερομηνία και σε ώρα που θα τους αποσταλεί στα προσωπικά τους email.
Το αποτέλεσμα της επιλογής για κάθε φοιτητή/τρια θα ανακοινωθεί στο προσωπικό email του/ης και οι επιλεγόμενοι θα λάβουν τον κωδικό αριθμό της ομάδας, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν για την εγγραφή τους στο «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών» ¨ΑΤΛΑΣ¨.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Δρ Λιάνος Νικόλαος
Γεωπόνος