Προσωρινά Αποτελέσματα Υποψηφίων ΤΑΜ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τήτριες,

Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων φοιτητών/τητριών με αριθμό γενικού μητρώου (τα 3 πρώτα καλυμμένα με *) για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Με την παρούσα ανάρτηση των αποτελεσμάτων ξεκινάει το διάστημα ενστάσεων, το οποίο έχει χρονική διάρκεια 5 εργάσιμες ημέρες.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» στο pa.uth.gr, η αποστολή των δικαιολογητικών στο email praktiki.arch@uth.gr και η υποβολή της ηλεκτρονικής «Καρτέλας Πρακτικής» (δήλωση φορέα) στο pa.uth.gr, με κωδικό θέσης από τον Άτλα θα οριστούν με την Ανακοίνωση των Οριστικών Αποτελεσμάτων, μετά το πέρας των 5 εργάσιμων ημερών. Τέλος, οι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν στις οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος όπως αυτές είχαν δοθεί στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης και υπάρχουν στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

ΟΡΘΟ_Πρακτικό Αποτελεσμάτων ΤΑΜ